PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY

 PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY
Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku


„Profilaktyka to spotkanie z drugim człowiekiem
w atmosferze życzliwości, empatii i zrozumienia;
jest czasem poświęconym innym w celu
przeciwdziałania niepożądanym zachowaniom.
To nadzieja na lepsze jutro”.
Z.B.Gaś


Spis treści:
I. Wprowadzenie – WYCHOWANIE I PROFILAKTYKA W SZKOLE.
II. Podstawy Programu Wychowawczo – Profilaktycznego
1. Podstawy prawne tworzenia programu
2. Podstawy tworzenia programu
a) Wyniki diagnozy środowiska szkolnego
b) Wnioski z ewaluacji realizowanych programów profilaktycznego i wychowawczego
c) Wnioski z nadzoru pedagogicznego
III. Cele i ogólne założenia programu w oparciu o diagnozę.
IV. Warunki i zasoby szkoły.
V. Model absolwenta.
VI. Cele Programu Wychowawczo- Profilaktycznego Szkoły.
VII. Zadania szkoły zakresie profilaktyki
VIII. Plan działań wychowawczo- profilaktycznych.
IX. Treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji podczas godzin do dyspozycji wychowawcy.
X. Postanowienia końcowe.

I. WYCHOWANIE I PROFILAKTYKA W SZKOLE – WPROWADZENIE
Program wychowawczo- profilaktyczny jest istotnym elementem działalności edukacyjnej i wychowawczej szkoły. Zawiera systemowe działania, które uzupełniają i wspomagają proces wychowania, wspierają młodego człowieka w jego rozwoju poprzez ochronę przed pojawiającymi się zagrożeniami i pomoc w usuwaniu ewentualnych nieprawidłowości. Celem Programu Wychowawczo- Profilaktyki Zespołu Szkół Rolniczych jest ochrona uczniów przed zachowaniami ryzykownymi, czyli takimi, które zahamują lub zakłócają ich rozwój. Niepożądane zachowania młodzieży (m.in. palenie papierosów, picie alkoholu, agresja werbalna i niewerbalna, używanie substancji psychoaktywnych) są szybko przechwytywane . Działania profilaktyczne, prowadzone w naszej szkole służą ochronie młodych ludzi przed zagrożeniami, pomocy i wspieraniu ich w sytuacjach kryzysowych.
II. PODSTAWY PROGRAMU WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNEGO
1. Podstawy prawne tworzenia programu:
Ø Konstytucja RP (art. 48, 53, 54, 70, 72);
Ø Konwencja Praw Dziecka;
Ø Europejska Karta Praw Człowieka;
Ø Ustawa o przeciwdziałania narkomanii z dnia 29 lipca 2005 ( DZ. U. Nr 179 poz1485) tj. z dnia 10 stycznia 2012 r. ( Dz. U. Z 2012r. poz.124), ( zm. Dz. U. z 2015r. poz.875, Dz. U. z 2015 poz.28, Dz. U. 2011 Nr.117, poz.678).
Ø Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r., poz. 60 , art. 26 ust.1);
Ø ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
2. Podstawy tworzenia programu:
Ø Prace nad Programem Wychowawczo- Profilaktycznego ZSR w Prudniku zostały przeprowadzone w czerwcu szkolnego 2016/17.
Ø W tworzeniu Programu brali udział rodzice, uczniowie, nauczyciele, pedagog i dyrekcja szkoły.
Ø Prace i dyskusje wokół Programu zainicjowano na zebraniu Rady Rodziców, kontynuowano na zebraniach klasowych, posiedzeniach Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej, godzinach wychowawczych oraz spotkaniach Zespołu Doradczego ds. Programu złożonego z wychowów rzecznika praw ucznia i pedagoga szkolnego
Ø Program powstał w oparciu o przepisy prawa, diagnozę środowiska szkolnego, dotychczas realizowany program wychowawczo – profilaktyczny i jego ewaluację.

a) Wyniki diagnozy środowiska szkolnego
• uczniowie prezentują stosunkowo wysoki poziom kultury osobistej, dobrze czują się w grupie,
• mało czasu poświęcają na uprawianie sportu i obowiązki domowe, –
• dużo czasu spędzają na portalach społecznościowych, nie rozstają się z telefonem komórkowym,
• grają w gry komputerowe,
• poświęcają dużo czasu na szkołę, zajęcia pozalekcyjne i naukę;
• ich działania często nie są efektywne (słabe oceny),
• często ściągają na klasówkach i przepisują zadania domowe,
• trudno im podjąć decyzje dotyczące dalszego kształcenia i obszaru przyszłej pracy,
• w miarę dorastania odczuwają coraz większy stres,
• niewielu z nich czyta książki i długie teksty popularno – naukowe,
• niewielu uczniów nieprawidłowo odżywia się, mało śpi, stosuje używki;
• w miarę dorastania odżywiają się coraz racjonalniej,
• w szkole występują sporadyczne przypadki agresji, –
• niektórzy uczniowie, zwłaszcza poza szkołą, podejmują zachowania ryzykowne, stosują używki.

 1. b) Wnioski z ewaluacji realizowanego programów profilaktycznego i wychowawczego:
  realizowane dotychczas programy łączyły integralnie treści wychowawcze i profilaktyczne i nie były rozdzielane te dwie sfery oddziaływań. Program koncentrował się na pobudzaniu młodzieży do aktywności w różnych obszarach (sportu, kultury, wolontariatu itp.) jako najlepszego sposobu wychowania i przeciwdziałania zachowaniom autodestrukcyjnym. Wolontariat stał się tradycja szkoły świadczy o tym certyfikat „Szkoła Przyjazna Wolontariatowi” nadany przez Fundację „Świat na TAK” w Warszawie
  • realizowane dotychczas działania przynoszą dobre efekty w obszarach, których dotyczą; młodzież jest zintegrowana, uczniowie inicjują i realizują liczne przedsięwzięcia ogólnoszkolne, dzięki czemu rozwijają swoje zainteresowani i talenty, atmosfera w szkole jest oceniana wysoko, uczniowie doceniają jakość relacji między sobą i z nauczycielami, dobrze się czują w szkole, przypadki nieodpowiednich lub ryzykownych zachowań na terenie szkoły są sporadyczne i zakończone interwencją pedagogiczną, uczniowie z poważnymi problemami otrzymują pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
  • dotychczasowy programy nie zawierały części treści, na których ważność wskazuje diagnoza środowiska szkolnego (np. żywienie, sen, czytelnictwo, skuteczność uczenia się, szerokie doradztwo zawodowe),
  • program jest realizowany głównie na godzinach wychowawczych, przez zajęcia i imprezy dodatkowe (obóz integracyjny dla klas mundurowych, warsztaty psychoedukacyjne, imprezy ,uroczystości szkolne udział w projektach), z których część ma charakter cykliczny, a część incydentalny. Obóz integracyjno- edukacyjny w klasach mundurowych, wycieczki lepiej spełniają zadanie integracyjne, niż zajęcia integracyjne prowadzone w szkole.
  • nauczyciele prowadzą godziny wychowawcze na tematy ważne dla uczniów i jest to cenione,
  • niektóre zasoby szkoły są niewykorzystane (np. czas lekcji, wiedza i współdziałanie nauczycieli, potencjał uczniów i rodziców), innych brakuje (np. czas i środki finansowe na zajęcia dodatkowe, specjalistyczna wiedza i umiejętności psychologiczne i warsztatowe nauczycieli),
  • cele są określone bardzo szeroko, brak koncentracji i koordynacji działań wszystkich stron na konkretnych, zawężonych i wspólnych obszarach działania.

  c) Wnioski z nadzoru pedagogicznego:
  • nauczyciele mają różne oczekiwania odnośnie stylu bycia i form zachowania uczniów, reprezentują różne style wychowawcze i systemy wartości,
  • nauczyciele trafnie identyfikują uczniów wymagających pomocy pedagogiczno – psychologicznej, kierują ucznia do specjalistów, współpracują w realizacji zaleceń,
  • frekwencja utrzymuje się na niezadowalającym poziomie (z prawidłową tendencją coraz wyższej absencji) pomimo wysiłków szkoły i nauczycieli,
  • ewakuacje przeciwpożarowe przebiegają sprawnie, szybko, ale nie przez wszystkich są uważane za ważny czynnik poprawy bezpieczeństwa i wychowania w tym zakresie,
  • istnieje konflikt ról dydaktyka i wychowawcy w obliczu presji czasu i obowiązku realizacji wymaganej liczby godzin, tematów i przygotowania ucznia do matury,
  • istnienie różnych modeli wychowania i różnych systemów wartości w społeczności szkolnej utrudnia współpracę szkoły i rodziny oraz jednolitość przekazu wychowawczego – program wychowawczo-profilaktyczny powinien skupiać się na treściach uniwersalnych, ważnych dla wszystkich stron.

  III. DIAGNOZA SZKOŁY JAKO GRUPY SPOŁECZNEJ.

  W Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku uczy się ponad 300 uczniów. Młodzież kształci się w liceum ogólnokształcącym i technikum. Uczniowie naszej szkoły pochodzą w większości ze środowisk wiejskich, ale jest też część uczniów, zamieszkujących w mieście. Bezrobocie, trudna sytuacja socjalno – bytowa, coraz niższy status materialny to aktualne problemy wielu rodzin. Rodzice naszych uczniów często wyjeżdżają do pracy za granicę, pozostawiając swoje dzieci pod opieką dziadków, dalszej rodziny, a zdarza się także, że starsze niedoświadczone rodzeństwo opiekuje się młodszym.
  Młodzież kształcąca się w liceum, technikum jest w okresie dorastania. Rozpiętość wiekowa naszej młodzieży to 16-20 lat. Okres dorastania, to czas doniosłych, głęboko sięgających zmian psychicznych, to kształtowanie się osobowości młodego człowieka. Zmiany osobowościowe w okresie dorastania przebiegają intensywnie i nie zawsze harmonijnie. Emocje młodego człowieka cechuje labilność, przesada i nadmierna afektacja, a podejmowane decyzje bywają pochopne, nieprzemyślane, oparte na podłożu uczuciowym a nie racjonalnym. W wielu przypadkach logiczne argumenty kierowane przez rodziców czy inne osoby zaangażowane w proces wychowania nie trafiają do młodych ludzi, są przez nich lekceważone i najczęściej odrzucane. Wiele dysfunkcji rozwojowych powstaje w tym właśnie okresie i u wielu osób utrzymuje się przez resztę życia.
  Okres dorastania to czas poznawania siebie, poszukiwania sensu własnego istnienia, swojej roli w życiu. Jest to podstawowy dylemat z którym musi się uporać każdy nastolatek. W okresie dorastania szczególnie silnie odczuwana jest potrzeba akceptacji, szacunku i uznania. Potrzeby te zaspakajane są przede wszystkim przez rodzinę, szkołę i środowisko, w którym najważniejszą rolę odgrywają grupy rówieśnicze. Jeżeli młody człowiek nie znajdzie na tym etapie rozwoju zrozumienia i wsparcia ze strony najbliższych mu osób, wówczas może podjąć nieprzemyślane i niewłaściwe decyzje życiowe. Może pójść drogą uproszczoną np. wejść w uzależnienia, co na krótko i pozornie daje wrażenie uporania się z własnymi problemami, a w efekcie jeszcze bardziej je pogłębia.
  Niebezpieczne dla młodego człowieka jest również wejście w grupę rówieśniczą, która nie uznaje żadnych autorytetów, jest nadmiernie krytyczna i nastawiona buntowniczo do uznawanych społecznie norm i zasad. Z powyższej analizy wynika, że proces osiągania tożsamości jest trudny i złożony. Młodzież w tym okresie wymaga szczególnej opieki i pomocy.
  Wśród społeczności uczniowskiej daje się wyróżnić grupę uczniów, którzy mają skłonność do zachowań ryzykownych. Stanowią oni zagrożenie dla większości prawidłowo funkcjonujących uczniów. Na podstawie przeprowadzonej diagnozy wyróżniliśmy w naszej szkole następujące zachowania ryzykowne:
  – wagary,
  – agresja (fizyczna i werbalna),
  – uzależnienia.


 2. WARUNKI I ZASOBY SZKOŁY:
  • wiedza oraz kompetencje wychowawcze i profilaktyczne nauczycieli, pedagoga i innych pracowników szkoły.
  • doświadczenie w działaniach ewaluacyjnych ;
  • budowanie autorytetu rodziców oraz angażowanie ich w kształtowanie jakości życia szkolnego;
  • współpraca z lokalnym środowiskiem;
  • współpraca z instytucjami i organizacjami wspierającymi działania wychowawczo – profilaktyczne w szkole;
  • ewaluacja podejmowanych działań i krytyczne podejście do przyjmowanych w szkole rozwiązań koncepcyjnych w zakresie wychowania oraz profilaktyki.

  V. MODEL ABSOLWENTA/WYCHOWANKA LICEUM I TECHNIKUM

  • Ma zdolność do kreatywnego myślenia i działania
  • Jest nastawiony na rozwój i osiąganie celów
  • Ma wiedzę i umiejętności, które potrafi zastosować w praktyce
  • Odróżnia, co jest dla niego dobre w oparciu o uniwersalne wartości
  • Rozumie i szanuje innych, potrafi współpracować
  • Jest otwarty i ciekawy otaczającego świata i innych ludzi

  VI. CEL GŁÓWNY PROGRAMU:
  Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa, poczucia własnej wartości młodzieży i przynależności do społeczności szkolnej.

  Ø tworzenie przyjaznego środowiska szkolnego,
  Ø wzbudzanie przekonania, że nauka jest wartością,
  Ø propagowanie modelu wychowania, w którym ważnym elementem jest stawianie uczniom wymagań,
  Ø kształtowanie postaw prozdrowotnych- zdrowego stylu życia
  Ø tworzenie warunków do prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego uczniów,
  Ø rozwijanie kompetencji społecznych uczniów oraz wspieranie prawidłowego rozwoju osobowości młodzież,
  Ø uspołecznianie szkoły i integrowanie środowiska szkolnego, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; z niepełnosprawnościami, przewlekle chorych, odmiennych kulturowo i wielojęzycznych,
  Ø zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży
  Ø wzmacnianie więzi z rodzicami i oparcia w rodzinie,
  Ø zwiększanie współpracy z podmiotami i instytucjami w środowisku lokalnym,
  Ø rozwiązywanie kryzysów rozwojowych i życiowych młodzieży, m.in. związanych z wyjazdem rodziców za granicę w celach zarobkowych oraz z doświadczeniem przemocy w rodzinie,
  Ø profilaktykę agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy,
  Ø inicjowanie działań zmierzających do przeciwdziałania używaniu przez młodzież środków odurzających, substancji psychtropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych,
  Ø profilaktykę uzależnienia od gier komputerowych i hazardu,
  Ø kształtowanie umiejętności uczniów/wychowanków w zakresie prawidłowego funkcjonowania w środowisku cyfrowym, w szczególności w środowisku tzw. nowych mediów.

  VII. ZADANIA SZKOŁY ZAKRESIE PROFILAKTYKI

  Wśród różnych definicji profilaktyki szczególnie użyteczna w odniesieniu do potrzeb szkoły jest koncepcja Zbigniewa B. Gasia przyjmująca, że profilaktyka to kompleksowa interwencja kompensująca niedostatki wychowania, która obejmuje równolegle trzy obszary działania:
  Ø wspomaganie wychowanka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi jego prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu (czyli budowanie odporności i konstruktywnej zaradności);
  Ø ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy rozwój i dezorganizują zdrowy styl życia;
  Ø inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi oraz umożliwiają prowadzenie zdrowego stylu życia.

  Działania profilaktyczne prowadzone są w szkole na trzech poziomach.

  Ø profilaktyka I stopnia lub profilaktyka uniwersalna kierowana do tych wszystkich osób, które nie wykazują jeszcze dysfunkcji w rozwoju lub zachowaniu, ale w ich otoczeniu występują czynniki ryzyka i dlatego należy wyposażyć ich w umiejętności skutecznego przeciwstawiania się niebezpieczeństwom oraz dbania o własne zdrowie i życie.
  Ø profilaktyka II stopnia lub profilaktyka selektywna kierowana do osób, w których rozwoju lub zachowaniu pojawiają się pierwsze przejawy zaburzeń, a jej celem jest zahamowanie rozwoju dysfunkcji i przywrócenie funkcjonalności.
  Ø profilaktyka III stopnia lub profilaktyka skoncentrowana na jednostce kierowana do osób, które dzięki oddziaływaniom korekcyjnym, terapeutycznym czy rehabilitacyjnym odzyskały sprawność i funkcjonalność, a teraz wracając do swojego naturalnego środowiska potrzebują wsparcia, które pomoże im w readaptacji i uchroni przed nawrotem trudności.

  Treści i działania profilaktyczne dostosowane są do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane są w oparciu o diagnozę potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
  Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia.

 

 

 1. TREŚCI WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE DO REALIZACJI PODCZAS GODZIN DO DYSPOZYCJI WYCHOWAWCY:

  OBSZAR ZADANIA
  Wszystkie klasy technikalne i licealne ze szczególnym uwzględnieniem klas pierwszych

ZDROWIE– edukacja zdrowotna: nabycie umiejętności dostrzegania indywidualnych różnic człowieka i jednoczesnym sposobem reagowania na stres.
Doskonalenie umiejętności wyrażania własnych uczuć: przekazania i przyjmowania informacji zwrotnej (bez obwiniania innych).
Rozwijanie umiejętności dokonywania oceny własnych umiejętności życiowych i planowania ich rozwoju.
Doskonalenie umiejętności planowania, organizowania oraz oceniania własnego procesu uczenia się oraz wyznaczanie celów i sposobów ich realizacji .
Utrwalanie umiejętności rozpoznawania symptomów zagrożeń zdrowia fizycznego. Wdrażanie do zdrowego stylu życia poprzez aktywność fizyczną.
Rozwijanie postawy proaktywnej czyli wyrabianie u ucznia poczucia odpowiedzialności za podejmowane działania i decyzje. Rozwijanie umiejętności stosowania w praktyce strategii radzenia sobie ze stresem.
Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stratą i traumatycznym doświadczeniem poprzez wykorzystywanie sposobów mających na celu odzyskanie poczucia sprawstwa i wpływu na własne życie.
Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie z objawami załamania nerwowego lub depresji u siebie i osób z najbliższego otoczenia.
Doskonalenie umiejętności organizowania zajęć oraz prawidłowego zarządzania czasem.
Doskonalenie umiejętności w zakresie przygotowania do aktywności fizycznej oraz ochrony i dbałości o zdrowie własne oraz innych.
Rozwijanie zdolności do samorealizacji, samokontroli i panowania nad emocjami. Rozwijanie zdolności do szukania powiązań między indywidualnym potencjałem a planowaną w przyszłości pracą zawodową.
Kształtowanie świadomości własnych ograniczeń i potrzeby ciągłego rozwoju.
Rozwijanie empatii, wrażliwości na potrzeby innych oraz umiejętności udzielania wsparcia emocjonalnego.
Doskonalenie umiejętności obniżania napięcia spowodowanego stresem.
Wykorzystywanie w praktyce wiedzy z zakresu zagrożeń psychofizycznych w okresie adolescencji: zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia), zagrożenia związane z nadużywaniem ogólnodostępnych leków.
Dążenie do zmiany zachowań zdrowotnych poprzez utrwalanie zachowań sprzyjających zdrowiu lub zmianę zachowań ryzykownych na prozdrowotne. Doskonalenie umiejętności wykorzystania wiedzy na temat wczesnej identyfikacji zmian chorobowych we własnym ciele ( np. samobadanie piersi u kobiet lub zmian skórnych itp.) w celu ochrony zdrowia.

-Dostrzeganie wartości pozytywnej postawy wobec życia ludzkiego.
-Rozwijanie postaw prozdrowotnych poprzez podejmowanie działań na rzecz zdrowia.
-Zastosowanie w praktyce umiejętności świadomego wyznaczania sobie realnych celów.
-Nabywanie przez ucznia wiedzy o rozwoju człowieka i możliwościach jego inteligencji.
-Podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez podkreślanie osobistego potencjału.
-Zastosowanie w praktyce umiejętności ustalania priorytetów, uwzględniając hierarchię wartości.
-Rozwijanie umiejętności życiowych sprzyjających rozwojowi fizycznemu, psychicznemu, społecznemu i duchowemu.

 

RELACJE -kształtowanie postaw społecznych kształtowanie umiejętności wyrażania emocji i ich rozumienia.

-Rozwój i zaangażowania w różne formy aktywności ( koła zainteresowań, wolontariat, projekty itp.).
-Kształtowanie prospołecznych postaw uczniów i rozwijanie pozytywnego systemu wartości w klasie.
-Uświadamianie i poszerzanie wiedzy na temat cenionych wartości.
-Kształtowanie umiejętności porozumiewania się i utrzymywania dobrych relacji
z innymi ludźmi, współpracy w grupie.
-Rozwijanie kompetencji podejmowania właściwych decyzji w trudnych sytuacjach życiowych.

-Doskonalenie umiejętności asertywnego radzenia sobie w relacjach z innymi.
-Doskonalenie umiejętności tworzenia relacji opartych na wzajemnym szacunku i zaangażowani obydwu stron.
-Podejmowanie działań na rzecz innych potrzebujących w celu poprawy ich sytuacji życiowych (wolontariat).
-Kształtowanie poczucia własnej wartości.
-Zwiększenie umiejętności budowania podmiotowych relacji z innymi opartych na szacunku, akceptacji i zrozumienia.
-Kształtowanie umiejętności właściwej komunikacji werbalnej i niewerbalnej w celu autoprezentacji i prezentacji własnego stanowiska. Doskonalenie umiejętności zmiany postaw i zachowań poprzez stosowanie oraz przyjmowanie asertywnej krytyki.
-Podejmowanie działań na rzecz innych potrzebujących w celu poprawy ich sytuacji życiowych ( wolontariat).
-Rozwijanie kompetencji z zakresu rozwiązywania konfliktów z zastosowaniem negocjacji i mediacji.
-Doskonalenie umiejętności szukania inspiracji w innych w celu rozwijania własnej kreatywności.
-Kształtowanie umiejętności prawidłowego postrzegania stereotypów i uprzedzeń.
-Doskonalenie komunikacji niewerbalnej i umiejętności aktywnego słuchania w wzajemnych relacjach. Podejmowanie działań na rzecz innych potrzebujących w celu poprawy ich sytuacji życiowych (wolontariat).
-Zastosowanie w praktyce umiejętności tworzenia relacji opartych na wzajemnym szacunku i zaangażowaniu obydwu stron.
-Doskonalenie prawidłowych umiejętności nawiązywania relacji interpersonalnych w różnych sytuacjach życiowych.

-Przygotowanie uczniów do funkcjonowania w dorosłym życiu i stwarzanie warunków do samodzielnego tworzenia warsztatu pracy.


OBSZAR ZADANIA
Wszystkie klasy technikalne i licealne w zależności od potrzeb

KULTURA-

-Wyrabianie dystansu i krytycyzmu wobec informacji przekazywanych przez media.
-Wyrabianie umiejętności właściwego zachowania się z uwzględnieniem sytuacji i miejsca
-Dostarczanie wiedzy oraz kształcenie umiejętności -wartości, normy, wzory zachowań Wdrażanie do podejmowania
-Odpowiedzialności za realizację określonych zadań lub działań z życia szkoły (samorząd uczniowski, SKS, „Powiatowy Klub Ośmiu” itp.)
-Rozwijanie umiejętności realizacji własnych celów w oparciu o rzetelną pracę i uczciwość.
-Rozwijanie wiedzy na temat innych kultur i globalizacji .
-Kształtowanie tożsamości regionalnej w kontekście wartości narodowych.
-Rozwijanie świadomości istnienia potrzeby wspólnego działania na rzecz innych osób. –

Rozwijanie postaw prospołecznych i obywatelskich w duchu poszanowania wartości uniwersalnych, narodowych, państwowych i lokalnych.
-Propagowanie postawy otwartości i tolerancji w stosunku do wszystkich obywateli zjednoczonej Europy z zachowaniem własnej tożsamości narodowej.
-Wdrażanie do rozumienia roli mediów we współczesnej cywilizacji.
-Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia w kontekście analizy wpływu rówieśników i mediów na zachowanie.
-Rozwijanie umiejętności kreatywności oraz zespołowego działania.
-Rozwijanie wytrwałości w dążeniu do celów w wyzwalanie potrzeby bycia ambitnym
-Dokonywanie analizy postaw wartości, norm społecznych i przekonań oraz innych czynników , które wpływają na zachowanie.
-Rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku narodowego.
-Rozwijanie postawy niezbędnych w rozwiązywanie
problemów, które wynikają z wielokulturowości.
-Poszerzenie umiejętności zaspakajania potrzeb w sposób z przyjętymi normami, regułami i zasadami.

DORADZTWO ZAWODOWE ze szczególnym uwzględnieniem klas przed- i maturalnych

 

-Wspieranie uczniów w przygotowaniu do samodzielności i odpowiedzialności. Poszerzanie wiedzy na temat innych kultur oraz rozwijanie umiejętności korzystania z niej w kontaktach z cudzoziemcami.
-Doskonalenie umiejętności wykorzystania wiedzy na temat praw i obowiązków obywateli. Wyrażanie własnego zdania na temat różnych problemów oraz uzasadniania go.
-Poszerzanie wiedzy na temat różnych form poszukiwania pracy.
-Zastosowanie w praktyce wiedzy dotyczącej selekcjonowania i krytycznej analizy informacji.
-Doskonalenie kompetencji z zakresu uczestnictwa w rozmowach kwalifikacyjnych i wystąpień publicznych.
-Budowanie konstruktywnego budowania obrazu własnej osoby np; świadomości mocnych i słabych stron i zaufania do samego siebie.

OBSZAR ZADANIA
Wszystkie klasy technikalne i licealne w zależności od potrzeb

BEZPIECZEŃSTWO
Profilaktyka

-zachowań ryzykownych (problemowych) Rozwijanie postaw aprobujących abstynencję i unikanie substancji psychoaktywnych w wymiarach emocjonalnych (pozytywny stosunek do abstynencji), poznawczym (posiadanie wiedzy na temat zagrożeń wynikających używaniem nowych substancji psychoaktywnych) i behawioralnym (nieużywanie substancji psychoaktywnych).

Rozpoznawanie zagrożeń cywilizacyjnych (uzależnienia, sekty, subkultury, choroby) i manipulacji polityczno- – gospodarczych (rasizm, nietolerancja, terroryzm, rozpad więzi rodzinnych, brak ideałów, nachalna reklama itp.
-Dostrzeganie wyzwań z zagrożeń związanych z pełnieniem nowych ról społecznych.
-Kształtowanie postaw zapobiegających wczesnym inicjacjom seksualnym i związanych z nimi problemami.
 

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania zagrożeń cywilizacyjnych w obszarach wskazanych jak wyżej.

Zastosowanie w praktyce umiejętności wyżej nabytych i rozwijanych umiejętności.

 

Dodatkowo

-Stosowanie w praktyce sposobów rekompensowania wyrządzonych
krzywd.
-Doskonalenie umiejętności rozwiązywania konfliktów w sposób mediacyjny.
-Wykorzystanie w praktyce umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie z niepożądanymi wpływami środowiska rówieśniczego, środków masowego przekazu.
-Wzmacnianie norm reedukacyjnych ryzyko eksperymentowania z substancjami psychoaktywnymi.
-Wykorzystanie w praktyce wiedzy dotyczącej bezpiecznego posługiwania się komputerem i jego oprogramowaniem oraz zasad bezpieczeństwa w sieci.
-Wzmacnianie norm ograniczających zachowania ryzykowne oraz korygowanie błędnych przekonań na ich temat.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
  • Program Wychowawczo-Profilaktyczny przygotowuje i uchwala Rada Pedagogiczna po konsultacji z Radą Rodziców
  i Samorządem Uczniowskim.
  • Realizacja zadań przeciwdziałania agresji i cyberprzemocy odbędzie się na terenie szkoły.
  • W trakcie realizacji programu zbieranie i analizowanie informacji o jego przebiegu.
  • Realizator programu dopuszcza jego bieżącą modyfikację.
  • Po zakończeniu każdego roku szkolnego następuje weryfikacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.
  • Wszelkich zmian w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym na bieżący rok szkolny, dokonuje z początkiem każdego roku szkolnego Rada Pedagogiczna.
  • Program Wychowawczo-Profilaktyczny wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.
  XI. ZAŁĄCZNIKI:
  – Zadania wychowawcze realizowane na zajęciach przedmiotowych na każdym etapie edukacyjnym zawarte w programach wychowawczych poszczególnych przedmiotów(art. 4 pkt 24 Ustawy Prawo Oświatowe): opracowane przez zespoły przedmiotowe,
  – Wykaz stałych imprez i uroczystości,
  – Szczegółowe plany wychowawcze poszczególnych klas.

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNYCH

ZADANIA CELE OPERACYJNE SPOSOBY REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE
I. Poznanie środowiska rodzinnego oraz środowiska, w którym przebywa uczeń Uczeń czuje się bezpieczny potrafi przekazać informacje o sobiewspółpracuje z wychowawcądostrzega swoje potrzeby edukacyjne Ankieta diagnozująca. Rozmowy z uczniami i rodzicami. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Centrum Wspierania Rodziny Nauczyciele,
wychowawcy klas,
pedagog szkolny
II. Budowanie pozytywnych relacji koleżeńskich z uwzględnieniem zaistniałych różnic kulturowych i językowych Uczeń: potrafi nazwać swoje cechy charakterudoskonali  umiejętności komunikowania się z innymipotrafi budować zaufaniapotrafi rozwijać empatięposiada poczucie własnej wartościpotrafi samodzielnie rozwiązywać problemypoznaje sposoby radzenia sobie ze stresemrozumie skutki stosowania używek i zagrożenia jakie niosą ze sobą uzależnienia od środków psychoaktywnychstosuje się do reguł zdrowego stylu życiapotrafi zadbać o siebierozwija poczucie własnej wartościuczy się podejmować odpowiedzialne decyzjepotrafi być asertywnykształtuje w sobie zmysł estetycznyutrzymuje dobre kontakty z innymi ludźmizna Prawa Dziecka i Człowiekapotrafi gospodarować swoim wolnym czasem buduje pozytywne więzi ze szkołą Zajęcia integrujące klasę, wycieczki, ogniska, godziny wychowawcze, zajęcia fakultatywne. Nauczyciele, wychowawcy klas,
pedagog szkolny
III. Zapoznanie uczniów
z zasadami dobrego zachowania i kulturalnego odnoszenia się do siebie oraz eliminowanie
wulgaryzmów i zachowań agresywnych.
Uczeń: posiada cechy dobrego słuchaczapotrafi odczytać i rozpoznać tzw. sprzeczne sygnałypotrafi uszanować terytorium psychiczne drugiego człowiekapotrafi przeciwdziałać agresjizna związek pomiędzy przynależnością do grupy a skutkami zachowań agresywnych.eliminuje wulgaryzmy Zajęcia edukacyjno – informacyjne, współpraca z Samorządem Uczniowskim. Nauczyciele, wychowawcy,
pedagog szkolny
IV. Prowadzenie działalności wolontarystystycznej w ramach ,,Powiatowego Klubu Ośmiu „przy Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku- współpraca z Fundacją „Świat na TAK” w Warszawie oraz PaTPORT-u projektu „Profilaktyka a Ty” Komendy Głównej w Warszawie. Uczeń: umie wskazać pożądane wzorce zachowańwskazuje podstawowe uczucia, które doświadcza w życiu codziennymukazuje sposoby “trzeźwego” spędzania czasu wolnegorozwija swoje zainteresowania i możliwościwdraża do pomocy innym ( dzieciom specjalnej troski itp.)przestrzega cechy dobrego wolontariusza w ramach „Etycznego kodeksu wolontariusza”kształtuje postawy prospołecznekultywuje tradycje narodowewie co znaczy być patriotąpotrafi spędzać wolny czas bez używek Realizacja Programu Przeciw-działania Przemocy „Wstyd za zło” oraz ,,Mój czas dla Ciebie”, pomoc osobom niepełnosprawnym, osobom w podeszłym wieku oraz dzieciom z rodzin wykluczonym społecznie. Stały wolontariat w Środowiskowym Domu Samopomocy w Prudniku, w trzech Świetlicach Opiekuńczo- Wychowawczych w Prudniku, Związkiem Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych w Prudniku. Promowanie modę na życie wolne od przemocy i uzależnień- tworzenie grup wokalnej, teatralnej, tanecznej itp. Organizowanie happeningów. Opiekun i Gospodarze „Powiatowego Klubu Ośmiu” przyZSR w Prudniku, Koordynator- Ekspert projektu PaT, Kapitan i Kapitanat PaTPORT-u ZSR w Prudniku
V. Kultywowanie tradycji narodowych i patriotyzmu Uczeń: rozwija postawy patriotyczne i obywatelskiekształtuje więzi z krajem ojczystym i regionem,potrafi godnie zachować się podczas uroczystości       państwowych Udział uczniów klas mundurowych w uroczystych Obchodach Świąt Narodowych. Organizowanie i uczestnictwo w apelach. Zajęcia w ramach godzin wychowawczych oraz zajęć z historii i WOS-u. Współpraca z Samorządem Uczniowskim. Nauczyciele przedmiotów, wychowawcy,
pedagog szkolny
VI. Zachęcanie do korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie szkoły i poza nią (współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Centrum Wspierania Rodziny) Uczeń: zna swoje prawauświadamia sobie swoje potrzeby edukacyjnewie do kogo zwrócić się o pomoc na terenie szkołyzna zakres i rodzaje pomocy proponowane przez dane osoby i instytucjekorzysta z zajęć rewalidacyjnych, dydaktyczno- wyrównawczych oraz socjoterapeutycznych   Spotkania w ramach zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej , rozmowy indywidualne i prelekcje z uczniami , z nauczycielami, rodzicami, ulotki i materiały informacyjne Nauczyciele, wychowawcy klas, pedagog szkolny Zespoły ds. PPP
VII. Utrzymywanie ścisłej współpracy z rodzicami. Rodzic: potrafi rozpoznać gdy jego dziecko jest po spożyciu środków odurzających jest świadom nowych zagrożeń cywilizacyjnych, kulturowych i wynikających z nich uzależnień wdrażają w życie rodzinne zasady współczesnej profilaktyki zdrowiapotrafią zwrócić uwagę na sygnały ostrzegawcze ze strony dziecka w przypadku uzależnieniastarają się brać aktywny udział w życiu szkoły i klasy do której uczęszczają ich dzieci Przeprowadzenie prelekcji, spotkań, szkoleń dla rodziców. Prowadzanie rozmów indywidualnych z rodzicami uczniów. Dyrekcja, nauczyciele, wychowawcy klas, pedagog szkolny, specjalistami z: PPP, OIK, Urzędu Marszałkowskiego z Opola, Centrum Wspierania Rodziny, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Prudniku, KPP w Prudniku, Komendą Powiatową Straży Pożarnej w Prudniku oraz organizacji pozarządowych.
VIII. Udział nauczycieli i uczniów w szkoleniach w zakresie profilaktyki zagrożeń oraz umiejętności wychowawczych Nauczyciele- wychowawcy: poszerzają swoją wiedzę na temat metod i środków stosowania działań profilaktycznych nagłaśniają problemy związane z profilaktyką i promocją zdrowia poprzez organizowanie z młodzieżą działań promujących zdrowy styl życia w oparciu o ich własny pomysł i możliwości organizacyjne biorą udział w szkoleniach, konferencjach i warsztatach związanych z uświadomieniem zagrożeń współczesnej cywilizacji wspólnie planują działania zapobiegawcze zwracają uwagę na sprawy nieprzystosowania społecznego podejmują problematykę uzależnień od środków odurzających kształtują postawy dystansu, rozwagi, ostrożności w kontaktach w cyberprzestrzeni. Uczeń: zapoznaje się z problematyką uzależnień od środków odurzających oraz zna zagrożenia z ich strony nabiera świadomości związanej z zagrożeniami jakie niesie współczesna cywilizacja poprzez uczestnictwo w szkoleniach z szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień Prelekcje, warsztaty, szkolenia organizowane przez różnorodne instytucje . Dyrekcja, nauczyciele, pedagog szkolny, specjaliści z różnorodnych współpracujących instytucji Np. do spraw nieletnich, nauczyciel informatyki Jednostki zajmujące się bezpieczeństwem w Internecie
IX. Promowanie zdrowego stylu życia Uczeń: zna podstawowe pojęcie związane ze zdrowym żywieniemumie przewidywać konsekwencje złych decyzji dotyczących zdrowia i życia ludzkiegojest świadom konieczności ratowania życiakonsekwentnie dba o zdrowie własne i innychchętnie uczestniczy w zajęciach sportowych Zajęcia edukacyjno – informacyjne w ramach godzin wychowawczych oraz zajęć z edukacji bezpieczeństwa , w-f. Klub Honorowych Dawców przy PCK w Prudniku we współpracy z Wojewódzką Stacją Krwiodawstwa Nauczyciele przedmiotów, wychowawcy klas,
pedagog szkolny
X. Egzekwowanie i przestrzeganie prawa wewnątrzszkolnego Uczeń: systematycznie realizuje obowiązek szkolnyzna przepisy prawa wewnątrzszkolnego i podporządkowuje się imzna Statut szkoły i zawarte w nim reguły nagradzania i karaniapodporządkowuje się regułom zawartym w programie naprawczym frekwencję szkolną Zajęcia – „godzina do dyspozycji wychowawcy” Dyrektor szkoły, nauczyciele, wychowawcy klas, pedagog szkolny, opiekun Samorządu Szkoły, Rzecznik Praw Ucznia
XI. Terapia indywidualna ze sprawcami i ofiarami przemocy, agresji i cyberprzemocy Pedagodzy szkolni: prowadzą terapię grupową i indywidualną w kierunku profilaktyki uzależnieńkierują na badania do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznejorganizują poradnictwo pedagogiczno-psychologicznepomagają w  rozwiązywaniu kryzysów życiowych młodzieży Rozmowy indywidualne; Kontakt z instytucjami wspierającymi pracę szkoły. Dyrekcja, nauczyciele, wychowawcy klas, pedagog szkolny, specjaliści: PPP, OIK
XII. Systematyczna współpraca dyrekcji szkoły z nauczycielami wychowawcami. Nauczyciele- wychowawcy: wymieniają informacje o ewentualnych niepokojących sygnałachwspólnie planują działania zapobiegawczepodejmują problematykę dotyczącą uzależnieńorganizują działania zapobiegające agresji udzielają pomocy uczniom potrzebującym wsparciamotywują uczniów do samorozwojustwarzają poczucie bezpieczeństwa psychicznego poprze spójną politykę oceniania z przedmiotu i zachowania dla uczniapromują zdrowy styl życiawspólnie planują działania profilaktyczne w kontekście niepowodzeń uczniów rozwijają zainteresowania sportowe i turystyczne, muzyczne itp. Spotkania, konsultacje, rozmowy indywidualne, organizowanie wydarzeń szkolnych i między szkolnych. Dyrekcja, nauczyciele, wychowawcy klas, pedagog szkolny,
XIII Działania Zespołu Wychowawczego Dyrektor szkoły, pedagog szkolny, samorządy klasowe: mierzenie jakości pracy szkołyrozpoznawanie aktualnej sytuacji dydaktycznej i wychowawczej w klasachpomoc w wykrywaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz szukanie sposobów ich pokonywaniakontrolowanie frekwencji uczniów oraz uświadamianie im konsekwencji jakie niesie ze sobą nierealizowanie obowiązku szkolnego rozpoznawanie bieżących sytuacji problemowych w klasachudzielanie wzajemnych porad uczniów w rozwiązywaniu trudności w oparciu o ich wcześniejsze doświadczenia organizowanie pomocy koleżeńskiej- powołanie funkcji korepetytoraporuszanie spraw bieżących dotyczących życia szkoły- proponowanie przez uczniów różnorodnych zmian, innowacjizdobywanie informacji, które dają obraz wzajemnych relacji nauczyciel- uczeń i ich weryfikacjastwarzanie warunków i motywowanie uczniów do dalszej pracywyrabianie umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemówwyrabianie umiejętności prowadzenia negocjacji, dbanie o kulturę dyskusji, krytyki oraz samokrytyki Spotkania, konsultacje, diagnostyka Dyrektor, nauczyciele, wychowawcy, pedagog, samorząd klasowy

Doświadczenia zdobyte na posiedzeniach Zespołu Wychowawczego, kształtują wśród młodzieży:

obiektywizm, dojrzałą postawę odpowiedzialności i rzetelności w przekazywaniu informacji.