PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY

PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY

Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku

Profilaktyka to spotkanie z drugim człowiekiem

w atmosferze życzliwości, empatii i zrozumienia;

jest czasem poświęconym innym w celu

przeciwdziałania niepożądanym zachowaniom.

To nadzieja na lepsze jutro”.

Z.B.Gaś

Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły został zmodyfikowany zatwierdzony na posiedzeniu RADY RODZICÓW ORAZ RADY PEDAGOGICZNEJ Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku

w dniu 06.03.2018r.

Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły został zmodyfikowany i zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej

ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH w Prudniku

w dniu 13.09.2018r.

oraz

na posiedzeniu RADY RODZICÓW Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku

w dniu 25.09.2018r.

Spis treści:

I. Wprowadzenie – WYCHOWANIE I PROFILAKTYKA W SZKOLE.
II. Podstawy Programu Wychowawczo – Profilaktycznego

1. Podstawy prawne tworzenia programu

2. Podstawy tworzenia programu

 1. Wyniki diagnozy środowiska szkolnego
 2. Wnioski z ewaluacji realizowanych programów profilaktycznego i wychowawczego
 3. Wnioski z nadzoru pedagogicznego

III. Cele i ogólne założenia programu w oparciu o diagnozę.
IV. Warunki i zasoby szkoły.
V. Model absolwenta.

VI. Cele Programu Wychowawczo- Profilaktycznego Szkoły.

VII. Zadania szkoły w zakresie profilaktyki.

VIII. Plan działań wychowawczo- profilaktycznych.

IX. Treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji podczas godzin do dyspozycji wychowawcy.

 1. Postanowienia końcowe.
 1. WYCHOWANIE I PROFILAKTYKA W SZKOLE – WPROWADZENIE

Program wychowawczo- profilaktyczny jest istotnym elementem działalności edukacyjnej i wychowawczej szkoły. Zawiera systemowe działania, które uzupełniają i wspomagają proces wychowania, wspierają młodego człowieka w jego rozwoju poprzez ochronę przed pojawiającymi się zagrożeniami i pomoc w usuwaniu ewentualnych nieprawidłowości. Celem Programu Wychowawczo- Profilaktyki Zespołu Szkół Rolniczych jest ochrona uczniów przed zachowaniami ryzykownymi, czyli takimi, które zahamują lub zakłócają ich rozwój. Niepożądane zachowania młodzieży (m.in. palenie papierosów, picie alkoholu, agresja werbalna i niewerbalna, używanieśrodków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych) są szybko przechwytywane . Działania profilaktyczne, prowadzone w naszej szkole służą ochronie młodych ludzi przed zagrożeniami, pomocy i wspieraniu ich w sytuacjach kryzysowych.

 1. PODSTAWY PROGRAMU WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNEGO

1. Podstawy prawne tworzenia programu:

 • Konstytucja RP (art. 48, 53, 54, 70, 72);

 • Konwencja Praw Dziecka;

 • Europejska Karta Praw Człowieka;

 • Ustawa o przeciwdziałania narkomanii z dnia 29 lipca 2005 ( DZ. U. Nr 179 poz1485) tj. z dnia 10 stycznia 2012 r.( Dz. U. Z 2012r. poz.124), ( zm. Dz. U. z 2015r. poz.875, Dz. U. z 2015 poz.28, Dz. U. 2011 Nr.117, poz.678), (zm.Dz. U. z 2017 r. poz. 783, 1458, 2439);

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r., poz. 60, art. 26 ust.1);
 • ROZPORZĄDZENIEMINISTRA EDUKACJI NARODOWEJz dnia 9 sierpnia 2017 r. (wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.)
  w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe(Dz. U. z 2017 r. poz.59, 949 i 2203)

 • ROZPORZĄDZENIEMINISTRA EDUKACJI NARODOWEJz dnia 28 sierpnia 2017 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznejw publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

2. Podstawy tworzenia programu:

 • Prace nad Programem Wychowawczo- Profilaktycznego ZSR w Prudniku zostały przeprowadzone w czerwcu szkolnego 2016/17.
 • W tworzeniu Programu brali udział rodzice, uczniowie, nauczyciele, pedagog i dyrekcja szkoły.
 • Prace i dyskusje wokół Programu zainicjowano na zebraniu Rady Rodziców, kontynuowano na zebraniach klasowych, posiedzeniach Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej, godzinach wychowawczych oraz spotkaniach Zespołu Doradczego ds. Programu złożonego z wychowów rzecznika praw ucznia i pedagoga szkolnego
 • Program powstał w oparciu o przepisy prawa, diagnozę środowiska szkolnego, dotychczas realizowany program wychowawczo – profilaktyczny i jego ewaluację.

 1. Wyniki diagnozy środowiska szkolnego

 • uczniowie prezentują stosunkowo wysoki poziom kultury osobistej, dobrze czują się w grupie,

 • mało czasu poświęcają na uprawianie sportu i obowiązki domowe, –

 • dużo czasu spędzają na portalach społecznościowych, nie rozstają się z telefonem komórkowym,

 • grają w gry komputerowe,

 • poświęcają dużo czasu na szkołę, zajęcia pozalekcyjne i naukę;

 • ich działania często nie są efektywne (słabe oceny),

 • często ściągają na klasówkach i przepisują zadania domowe,

 • trudno im podjąć decyzje dotyczące dalszego kształcenia i obszaru przyszłej pracy,

 • w miarę dorastania odczuwają coraz większy stres,

 • niewielu z nich czyta książki i długie teksty popularno – naukowe,

 • niewielu uczniów nieprawidłowo odżywia się, mało śpi, stosuje używki;

 • w miarę dorastania odżywiają się coraz racjonalniej,

 • w szkole występują sporadyczne przypadki agresji, –

 • niektórzy uczniowie, zwłaszcza poza szkołą, podejmują zachowania ryzykowne, stosują używki.

b. Wnioski z ewaluacji realizowanego programów profilaktycznego i wychowawczego:

 • realizowane dotychczas programy łączyły integralnie treści wychowawcze i profilaktyczne i nie były rozdzielane te dwie sfery oddziaływań. Program koncentrował się na pobudzaniu młodzieży do aktywności w różnych obszarach (sportu, kultury, wolontariatu itp.) jako najlepszego sposobu wychowania i przeciwdziałania zachowaniom autodestrukcyjnym. Wolontariat stał się tradycja szkoły świadczy o tym certyfikat „Szkoła Przyjazna Wolontariatowi” nadany przez Fundację „Świat na TAK” w Warszawie

 • realizowane dotychczas działania przynoszą dobre efekty w obszarach, których dotyczą; młodzież jest zintegrowana, uczniowie inicjują i realizują liczne przedsięwzięcia ogólnoszkolne, dzięki czemu rozwijają swoje zainteresowani i talenty, atmosfera w szkole jest oceniana wysoko, uczniowie doceniają jakość relacji między sobą i z nauczycielami, dobrze się czują w szkole, przypadki nieodpowiednich lub ryzykownych zachowań na terenie szkoły są sporadyczne i zakończone interwencją pedagogiczną, uczniowie z poważnymi problemami otrzymują pomoc psychologiczno-pedagogiczną,

 • dotychczasowy programy nie zawierały części treści, na których ważność wskazuje diagnoza środowiska szkolnego (np. żywienie, sen, czytelnictwo, skuteczność uczenia się, szerokie doradztwo zawodowe),

 • program jest realizowany głównie na godzinach wychowawczych, przez zajęcia i imprezy dodatkowe (obóz integracyjny dla klas mundurowych, warsztaty psychoedukacyjne, imprezy ,uroczystości szkolne udział w projektach), z których część ma charakter cykliczny, a część incydentalny. Obóz integracyjno- edukacyjny w klasach mundurowych, wycieczki lepiej spełniają zadanie integracyjne, niż zajęcia integracyjne prowadzone w szkole.

 • nauczyciele prowadzą godziny wychowawcze na tematy ważne dla uczniów i jest to cenione,

 • niektóre zasoby szkoły są niewykorzystane (np. czas lekcji, wiedza i współdziałanie nauczycieli, potencjał uczniów i rodziców), innych brakuje (np. czas i środki finansowe na zajęcia dodatkowe, specjalistyczna wiedza i umiejętności psychologiczne i warsztatowe nauczycieli),

 • cele są określone bardzo szeroko, brak koncentracji i koordynacji działań wszystkich stron na konkretnych, zawężonych i wspólnych obszarach działania.

c. Wnioski z nadzoru pedagogicznego:

 • nauczyciele mają różne oczekiwania odnośnie stylu bycia i form zachowania uczniów, reprezentują różne style wychowawcze i systemy wartości,

 • nauczyciele trafnie identyfikują uczniów wymagających pomocy pedagogiczno – psychologicznej, kierują ucznia do specjalistów, współpracują w realizacji zaleceń,

 • frekwencja utrzymuje się na niezadowalającym poziomie (z prawidłową tendencją coraz wyższej absencji) pomimo wysiłków szkoły i nauczycieli,

 • ewakuacje przeciwpożarowe przebiegają sprawnie, szybko, ale nie przez wszystkich są uważane za ważny czynnik poprawy bezpieczeństwai wychowania w tym zakresie,

 • istnieje konflikt ról dydaktyka i wychowawcy w obliczu presji czasu i obowiązku realizacji wymaganej liczby godzin, tematów i przygotowania ucznia do matury,

 • istnienie różnych modeli wychowania i różnych systemów wartości w społeczności szkolnej utrudnia współpracę szkoły i rodziny oraz jednolitość przekazu wychowawczego – program wychowawczo-profilaktyczny powinien skupiać się na treściach uniwersalnych, ważnych dla wszystkich stron.

 1. DIAGNOZA SZKOŁY JAKO GRUPY SPOŁECZNEJ.


W Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku uczy się ponad 300 uczniów. Młodzież kształci się w liceum ogólnokształcącym i technikum. Uczniowie naszej szkoły pochodzą w większości ze środowisk wiejskich, ale jest też część uczniów, zamieszkujących w mieście. Bezrobocie, trudna sytuacja socjalno – bytowa, coraz niższy status materialny to aktualne problemy wielu rodzin. Rodzice naszych uczniów często wyjeżdżają do pracy za granicę, pozostawiając swoje dzieci pod opieką dziadków, dalszej rodziny, a zdarza się także, że starsze niedoświadczone rodzeństwo opiekuje się młodszym.

Młodzież kształcąca się w liceum, technikum jest w okresie dorastania. Rozpiętość wiekowa naszej młodzieży to 16-20 lat. Okres dorastania, to czas doniosłych, głęboko sięgających zmian psychicznych, to kształtowanie się osobowości młodego człowieka. Zmiany osobowościowe w okresie dorastania przebiegają intensywnie i nie zawsze harmonijnie. Emocje młodego człowieka cechuje labilność, przesada i nadmierna afektacja, a podejmowane decyzje bywają pochopne, nieprzemyślane, oparte na podłożu uczuciowym a nie racjonalnym. W wielu przypadkach logiczne argumenty kierowane przez rodziców czy inne osoby zaangażowane w proces wychowania nie trafiają do młodych ludzi, są przez nich lekceważone i najczęściej odrzucane. Wiele dysfunkcji rozwojowych powstaje w tym właśnie okresie i u wielu osób utrzymuje się przez resztę życia.

Okres dorastania to czas poznawania siebie, poszukiwania sensu własnego istnienia, swojej roli w życiu. Jest to podstawowy dylemat z którym musi się uporać każdy nastolatek. W okresie dorastania szczególnie silnie odczuwana jest potrzeba akceptacji, szacunku i uznania. Potrzeby te zaspakajane są przede wszystkim przez rodzinę, szkołę i środowisko, w którym najważniejszą rolę odgrywają grupy rówieśnicze. Jeżeli młody człowiek nie znajdzie na tym etapie rozwoju zrozumienia i wsparcia ze strony najbliższych mu osób, wówczas może podjąć nieprzemyślane i niewłaściwe decyzje życiowe. Może pójść drogą uproszczoną np. wejść w uzależnienia, co na krótko i pozornie daje wrażenie uporania się z własnymi problemami, a w efekcie jeszcze bardziej je pogłębia.

Niebezpieczne dla młodego człowieka jest również wejście w grupę rówieśniczą, która nie uznaje żadnych autorytetów, jest nadmiernie krytyczna i nastawiona buntowniczo do uznawanych społecznie norm i zasad. Z powyższej analizy wynika, że proces osiągania tożsamości jest trudny i złożony. Młodzież w tym okresie wymaga szczególnej opieki i pomocy.

Wśród społeczności uczniowskiej daje się wyróżnić grupę uczniów, którzy mają skłonność do zachowań ryzykownych. Stanowią oni zagrożenie dla większości prawidłowo funkcjonujących uczniów. Na podstawie przeprowadzonej diagnozy wyróżniliśmy w naszej szkole następujące zachowania ryzykowne:

– wagary,

– agresja (fizyczna i werbalna),

– uzależnienia.

 1. WARUNKI I ZASOBY SZKOŁY:

wiedza oraz kompetencje wychowawcze i profilaktyczne nauczycieli, pedagoga i innych pracowników szkoły;

doświadczenie w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczego „Dokąd zmierzamy” i Szkolnego Programu Profilaktyki Uzależnień „Mogę więcej”;

doświadczenie w działaniach ewaluacyjnych ;

budowanie autorytetu rodziców oraz angażowanie ich w kształtowanie jakości życia szkolnego;

współpraca z lokalnym środowiskiem;

współpraca z instytucjami i organizacjami wspierającymi działania wychowawczo – profilaktyczne w szkole;

ewaluacja podejmowanych działań i krytyczne podejście do przyjmowanych w szkolerozwiązań koncepcyjnych w zakresie wychowania oraz profilaktyki.

 1. MODEL ABSOLWENTA/WYCHOWANKA LICEUM I TECHNIKUM

 • Ma zdolność do kreatywnego myślenia i działania
 • Jest nastawiony na rozwój i osiąganie celów
 • Ma wiedzę i umiejętności, które potrafi zastosować w praktyce
 • Odróżnia, co jest dla niego dobre w oparciu o uniwersalne wartości
 • Rozumie i szanuje innych, potrafi współpracować
 • Jest otwarty i ciekawy otaczającego świata i innych ludzi
 1. CEL GŁÓWNY PROGRAMU:

Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa,poczucia własnej wartości młodzieży i przynależności do społeczności szkolnej.

Cele szczegółowe programu:

 • tworzenie przyjaznego środowiska szkolnego,

 • wzbudzanie przekonania, że nauka jest wartością,

 • propagowanie modelu wychowania, w którym ważnym elementem jest stawianie uczniom wymagań,

 • kształtowanie postaw prozdrowotnych- zdrowego stylu życia

 • tworzenie warunków do prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego uczniów,

 • rozwijanie kompetencji społecznych uczniów oraz wspieranie prawidłowego rozwoju osobowości młodzież,

 • uspołecznianie szkoły i integrowanie środowiska szkolnego, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; z niepełnosprawnościami, przewlekle chorych, odmiennych kulturowo i wielojęzycznych,

 • zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży

 • wzmacnianie więzi z rodzicami i oparcia w rodzinie,

 • zwiększanie współpracy z podmiotami i instytucjami w środowisku lokalnym,

 • rozwiązywanie kryzysów rozwojowych i życiowych młodzieży, m.in. związanychz wyjazdem rodziców za granicę w celach zarobkowych oraz z doświadczeniem przemocy w rodzinie,

 • profilaktyka agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy,
 • realizowanie działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej z uwzględnieniem wykorzystania aktywnych metod pracy w zakresie zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych.

 • inicjowanie działań związanych z profilaktyką uzależnienia od gier komputerowych i hazardu,

 • kształtowanie umiejętności uczniów/wychowanków w zakresie prawidłowego funkcjonowania w środowisku cyfrowym, w szczególności w środowisku tzw. nowych mediów.

 

 1. ZADANIA SZKOŁY ZAKRESIE PROFILAKTYKI

Wśród różnych definicji profilaktyki szczególnie użyteczna w odniesieniu do potrzeb szkoły jest koncepcja Zbigniewa B. Gasia przyjmująca, że profilaktyka to kompleksowa interwencja kompensująca niedostatki wychowania, która obejmuje równolegle trzy obszary działania:

 • wspomaganie wychowanka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi jego prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu (czyli budowanie odporności i konstruktywnej zaradności);

 • ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy rozwój i dezorganizują zdrowy styl życia;
 • inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi oraz umożliwiają prowadzenie zdrowego stylu życia.

Działania profilaktyczne prowadzone są w szkolena trzech poziomach.

 • profilaktyka I stopnia lub profilaktyka uniwersalna kierowana do tych wszystkich osób, które nie wykazują jeszcze dysfunkcji w rozwoju lub zachowaniu, ale w ich otoczeniu występują czynniki ryzyka i dlatego należy wyposażyć ich w umiejętności skutecznego przeciwstawiania się niebezpieczeństwom oraz dbania o własne zdrowie i życie.

 • profilaktyka II stopnia lub profilaktyka selektywna kierowana do osób, w których rozwoju lub zachowaniu pojawiają się pierwsze przejawy zaburzeń, a jej celem jest zahamowanie rozwoju dysfunkcji i przywrócenie funkcjonalności.

 • profilaktyka III stopnia lub profilaktyka skoncentrowana na jednostce kierowana do osób, które dzięki oddziaływaniom korekcyjnym, terapeutycznym czy rehabilitacyjnym odzyskały sprawność i funkcjonalność, a teraz wracając do swojego naturalnego środowiska potrzebują wsparcia, które pomoże im w readaptacji i uchroni przed nawrotem trudności.

Treści i działania profilaktyczne dostosowane są do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane są w oparciu o diagnozę potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia.

 1. PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNYCH

ZADANIA

CELE OPERACYJNE

SPOSOBY REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

I.

Poznanie środowiska rodzinnego oraz środowiska,w którym przebywa uczeń

Uczeń;

 • czuje się bezpieczny

 • potrafi przekazać informacje o sobie

 • współpracuje z wychowawcą

 • dostrzega swoje potrzeby edukacyjne

Ankieta diagnozująca;

Rozmowy z uczniami;

Rozmowy z rodzicami;

Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, OIK, PCPR.

Nauczyciele,
wychowawcy klas ,
pedagog szkolny

II.

Budowanie pozytywnych relacji koleżeńskich

Uczeń:

 • nazywa swoje cechy charakteru

 • doskonalenie umiejętności komunikowania się

 • budowanie zaufania

 • rozwija empatię

 • potrafi bawić się w grupie

 • wzmacnia poczucia własnej wartości

 • rozwija umiejętności rozwiązywania problemów

 • poznaje sposoby radzenia sobie ze stresem

 • wskazuje na szkodliwość używek

 • ukazuje zagrożenia, jakie niosą ze sobą uzależnienia od środków psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych

 • propaguje zdrowy styl życia

 • potrafi zadbać o siebie

 • rozwija poczucie własnej wartości

 • uczy się podejmować odpowiedzialne decyzje

 • potrafi odmawiać

 • kształtuje w sobie poczucie wrażliwości na piękno

 • utrzymuje dobre kontakty z innymi ludźmi

 • zna Prawa Dziecka i Człowieka

 • kreuje wzorce spędzania wolnego czasu

 • potrafi zagospodarować czas wolny jako warunek istotny dla zdrowia i rozwoju psychicznego

 • buduje więzi ze szkołą

Zajęcia integrujące klasę, wycieczki, ogniska;

Zajęcia- „godzina do dyspozycji wychowawcy”

Nauczyciele, wychowawcy klas,
pedagog szkolny

III.

Zapoznanie uczniów
z zasadami dobrego zachowania i kulturalnego odnoszenia się do siebie oraz eliminowanie
wulgaryzmów i zachowań agresywnych.

Uczeń:

 • posiada cechy dobrego sluchacza

 • potrafi odczytywać i ropoznawać tzw. sprzeczne sygnały

 • potrafi kulturalnie wyrazić swoją agresję

 • potrafi przeciwdziłać agresji

 • zna związek pomiędzy przynależnością do grupy a zachowaniami agresywnymi

 • eliminuje wulgaryzmy

Zajęcia edukacyjno – informacyjne w ramach godzin wychowawczych oraz zajęć z j. polskiego

Współpraca z Samorządem Uczniowskim.

Nauczyciele, szczególnie z j.polskiego , wychowawcy,
pedagog szkolny
IV.

Prowadzenie działalności wolontarystystycznej w ramach ,,Powiatowego Klubu Ośmiu „przy Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku- współpraca z Fundacją „Świat na TAK” w Warszawie

oraz PaTPORT-u

projektu „Profilaktyka a Ty”

Komendy Głównej w Warszawie.

Uczeń:

 • umie wskazać pożądane wzorce zachowań

 • wskazuje podstawowe uczucia, które doświadcza w życiu codziennym

 • ukazuje sposoby “trzeźwego” spędzania czasu wolnego

 • rozwija swoje zainteresowania i możliwości

 • wdraża do pomocy innym ( dzieciom specjalnej troski itp.)

 • przestrzega cechy dobrego wolontariusza w ramach „Etycznego kodeksu wolontariusza”

 • kształtuje postawy prospołeczne

 • kultywuje tradycje narodowe

 • wie co znaczy być patriotą

 • potrafi spędzać wolny czas bez używek

Realizacja Programu Przeciw-działania Przemocy „Wstyd za zło” oraz ,,Mój czas dla Ciebie”, pomoc osobom niepełnosprawnym, osobom w podeszłym wieku oraz dzieciomz rodzin wyklu- czonym społecznie. Stały wolontariat w Środowiskowym Domu Samopomocy w Prudniku, w trzech Świetlicach Opiekuńczo- Wychowawczych w Prudniku, Związkiem Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych w Prudniku.

Promowanie modę na życie wolne od przemocy i uzależnień- tworzenie grup wokalnej, teatralnej, tanecznej itp. Organizowanie happeningów.

Opiekun i Gospodarze „Powiatowego Klubu Ośmiu” przyZSR w Prudniku,

Koordynator- Ekspert projektu PaT, Kapitan i Kapitanat PaTPORT-u ZSR w Prudniku

V.

Obchodzenie tradycji Narodowych

Uczeń:

rozwija postawy patriotyczne i obywatelskie

-kształtuje więzi z krajem ojczystym i regionem,

– rozszerza stopniowo kręgi życia społecznego:

rodzinę, region i ojczyznę,

– potrafi godnie zachować się podczas uroczystości

państwowych

Udział uczniów klas mundurowych w Uroczystych Obchodach Świąt Narodowych.

Organizowanie apeli,.

Zajęcia edukacyjno – informacyjne w ramach godzin wychowawczych oraz zajęć z historii, WOS-u.

Współpraca z Samorządem Uczniowskim.

Nauczyciele, szczególnie z historii,

WOS-u , wychowawcy,
pedagog szkolny

VI.

Zachęcanie do korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie szkoły i poza nią (współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, OIK, PCPR, POK).

Uczeń;

 • zna swoje prawa
 • uświadamia sobie swoje potrzeby edukacyjne
 • wie do kogo zwrócić się o pomoc na terenie szkoły
 • zna zakres i rodzaje pomocy proponowane przez dane osoby i instytucje
 • korzysta z zajęć rewalidacyjnych, dydaktyczno- wyrównawczych oraz socjoterapeutycznych
 • wspieranie rodziców w nawiązywaniu kontaktu z poradniami specjalistycznymi
 • pogłębia wiedzę biorąć udział w kołach zainteresowań
 • bierze udział w olimpiadach, konkursach
Spotkania w ramach zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej , rozmowy indywidualne i prelekcje z uczniami , z nauczycielami, rodzicami, ulotki i materiały informacyjne

Nauczyciele, wychowawcy klas, pedagog szkolny

Zespoły ds. PPP

VII.

Nawiązanie ścisłej współpracy z rodzicami.

Rodzice:

 • Uświadamiają sobie jakie plagi zagrożeń jakie niosą uzależnienia od środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych, nikotyny

 • Zapoznają się z problematyką uzależnień, od środków odurzających, nowych substancji psychoaktywnych, nikotyny, Internetu, gier komputerowych, hazardu, od jedzenia, zakupów, uprawiania seksu itp. występujących wśród młodzieży

 • Zdobywają wiedzę co mogą zrobić, aby zapobiegać uzależnieniom swoich dzieci

 • Potrafią zwrócić uwagę na sygnały ostrzegawcze pojawiające się w przypadku uzależnień

 • Sięgają do lektury wartościowych pozycji traktujących o tej problematyce

 • Aktywnie biorą udział w życiu szkoły i klasy, do której uczęszczają ich dzieci

Przeprowadzenie prelekcji, spotkań, szkoleń dla rodziców. Prowadzanie rozmów indywidualnych z rodzicami uczniów.

Dyrekcja, nauczyciele, wychowawcy klas, pedagog szkolny, specjalistami z: PPP, OIK, Urzędu Marszałkowskiego z Opola, PCPR, , Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznejw Prudniku, KPP w Prudniku, Komendą Powiatową Straży Pożarnej w Prudniku oraz organizacji pozarządowych.

VIII.

Udział nauczycieli i uczniów w szkoleniach w zakresie profilaktyki zagrożeń oraz umiejętności wychowawczych

Nauczyciele- wychowawcy:

 • poszerzają przez wiedzę na temat metod i środków stosowania działań profilaktycznych

 • nagłaśniają problemy związanych z profilaktyką i promocją zdrowia poprzez organizowanie z młodzieżą działań promujących zdrowy styl życia w oparciu o ich własny pomysł i możliwości organizacyjne

 • organizują szkolenia, konferencje i warsztaty związanych z uświadomieniem zagrożeń współczesnej cywilizacji

 • wspólnie planują działania zapobiegawcze

 • zwracają uwagę na sprawy nieprzystosowania społecznego

 • podejmują problematykę uzależnień, od środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych, nikotyny, Internetu, gier komputerowych, hazardu, od jedzenia, zakupów, uprawiania seksu itp. występujących wśród młodzieży

 • kształtują postawy dystansu, rozwagi, ostrożności w kontaktach w cyberprzestrzeni.

Uczeń:

 • zapoznaje się problematykę uzależnień, od środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych, nikotyny, Internetu, gier komputerowych, hazardu, od jedzenia, zakupów, uprawiania seksu itp. występujących wśród

 • zna zagrożenia jakie niosą uzależnienia od nikotyny

środków odurzających, substancji

psychotropowych, środków zastępczych lub nowych

substancji psychoaktywnych,

 • czynnie uczestniczy w szkoleniach, warsztatach z zakresu profilaktyki uzależnień.

Prelekcje, warsztaty, szkolenia organizowane przez różnorodne instytucje

.

Dyrekcja,nauczyciele, pedagog szkolny, specjaliści z różnorodnych wspólpracyjących instytucji

Np. do spraw nieletnich, nauczyciel informatyki

Jednostki zajmujące się bezpieczeństwem w Internecie

IX.

Promowanie zdrowego stylu życia

Uczeń:

 • zna pojęcie suplementacji i rozumie jej znaczenie

w żywieniu

 • realizuje wartości związane ze zdrowiem

 • umie przewidywać konsekwencje decyzji dotyczących zdrowia i życia ludzkiego

 • posiada świadomość potrzeby ratowania życia

ludzkiego

 • potrafi zareagować na sygnały ostrzegawcze pojawiające się w przypadku uzależnień

 • dba o zdrowie własne i innych

Zajęcia edukacyjno – informacyjne w ramach godzin wychowawczych oraz zajęć z edukacji bezpieczeństwa , w-f. Klub Honorowych Dawców przy PCK w Prudniku we współpracy z Wojewódzką Stacją Krwiodawstwa

Nauczyciele, szczególnie z biologii, w-fu, wychowawcy klas,
pedagog szkolny

X.

Egzekwowanie i przestrzeganie prawa wewnątrzszkolnego

Uczeń:

 • systematycznie realizuje obowiązek szkolny

 • zna zapisy prawa wewnątrzszkolnego;

stosowanie statutowych systemów nagradzania i karania.

Zajęcia- „godzina do dyspozycji wychowawcy” Dyrektor szkoły, nauczyciele, wychowawcy klas, pedagog szkolny, opiekun Samorządu Szkoły, Rzecznik Praw Ucznia
XI.

Terapia indywidualna ze sprawcami i ofiarami przemocy, agresji i cyberprzemocy

Pedagodzy szkolni:

 • prowadzą terapię grupową i indywidualną w kierunku profilaktyki uzależnień

 • kierują na badania do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

 • organizują poradnictwo pedagogiczno-psychologiczne

– rozwiązują kryzysy rozwojowe i życiowe

młodzieży, m.in. związanych z wyjazdem

rodziców za granicę w celach zarobkowych oraz

z doświadczeniem przemocy w rodzinie.

Rozmowy indywidualne;

Kontakt z instytucjami wspierającymi pracę szkoły.

Dyrekcja, nauczyciele, wychowawcy klas, pedagog szkolny, specjaliści: PPP, OIK

XII.

Systematyczna współpraca dyrekcji szkoły z nauczycielami wychowawcami.

Nauczyciele- wychowawcy:

 • wymiana informacji o ewentualnych niepokojących sygnałach

 • wspólne planowanie działań zapobiegawczych

 • podjęcie problematyki wszelkich uzależnień

 • organizowanie spójnych działań przeciwdziałania agresjii przemocy

 • udzielanie pomocy uczniom potrzebującym wsparcia

 • stwarzanie motywacji uczniom do dalszej pracy nad sobą

 • stwarzanie bezpieczeństwa psychicznego, spójna polityka oceniania z przedmiotu i zachowania dla ucznia

 • promowanie zdrowego stylu życia organizowanie ciekawych imprez ogólnoszkolnych, wojewódzkich, ogólnopolskich np. sesji popularno- naukowych dotyczących uzależnień

 • wspólne planowanie działań zapobiegawczych

 • rozwijanie zainteresowań sportowych i turystyczno – krajoznawczych

Spotkania, konsultacje, rozmowy indywidualne Dyrekcja, nauczyciele, wychowawcy klas, pedagog szkolny,

XIII

Działania Zespołu Wychowawczego

Dyrektor szkoły, pedagog szkolny, samorządy klasowe:

 • Mierzenie jakości pracy szkoły– ankiety

 • Rozpoznawanie aktualnej sytuacji dydaktycznej i wychowawczej w klasach

 • Pomoc w wykrywaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych, szukanie sposobów ich pokonywania

 • Kontrolowanie frekwencji uczniów, szukanie sposobów skutecznego ponoszenia konsekwencji przez tzw. „wagarowiczów” lekceważących obowiązki szkolne

 • Rozpoznawanie bieżących sytuacji problemowych w klasach

 • Współtworzenie Statutu Szkoły, Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły i Regulaminu Oceniania

 • Udzielanie wzajemnych porad przez uczniów w rozwiązywaniu trudności w oparciu o ich wcześniejsze doświadczenia (starsi uczniowie, młodszym uczniom)

 • Organizowanie pomocy koleżeńskiej- powołanie funkcji korepetytora

 • Poruszanie spraw bieżących dotyczących życia szkoły- proponowanie przez uczniów różnorodnych

zmian, innowacji

 • Zdobywanie informacji, które dają obraz wzajemnych

relacji nauczyciel- uczeń, które należy weryfikować

 • Doświadczenia zdobyte, na posiedzeniach Zespołu Wychowawczego, kształtują wśród młodzieży:

obiektywizm, dojrzałą postawę odpowiedzialności i rzetelności w przekazywaniu informacji.

 • Stwarzanie warunków motywowania uczniów do dalszej pracy

 • Wyrabianie umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów

 • Dbanie o kulturę dyskusji, krytyki, samokrytyki, i wzajemny szacunek oraz wyrabianie umiejętności

prowadzenia negocjacji.

Posiedzenia Zespołu Wychowawczego raz w miesiącu Dyrektor szkoły, pedagog szkolny, wychowawcy klas , samorządy klasowe
 1. TREŚCI WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE DO REALIZACJI PODCZAS GODZIN DO DYSPOZYCJI WYCHOWAWCY:
OBSZAR

ZADANIA

Klasa I

Klasa II

Klasa III technikum

ZDROWIE– edukacja zdrowotna Nabycie umiejętności dostrze-gania indywidualnych różnic człowieka i jednoczesnym sposobem reagowania na stres.

Doskonalenie umiejętności wyrażania własnych uczuć: przekazania i przyjmowania informacji zwrotnej (bez obwiniania innych).

Rozwijanie umiejętności dokonywania oceny własnych umiejętności życiowych i planowania ich rozwoju.

Doskonalenie umiejętności planowania, organizowania oraz oceniania własnego procesu uczenia się oraz wyznaczanie celów i sposobów ich realizacji .

Utrwalanie umiejętności rozpoznawania symptomów zagrożeń zdrowia fizycznego. Wdrażanie do zdrowego stylu życia poprzez aktywność fizyczną.

Rozwijanie postawy proaktywnej czyli wyrabianie u ucznia poczucia odpowiedzialności za podejmowane działania i decyzje.

Rozwijanie umiejętności stosowania w praktyce strategii radzenia sobie ze stresem.

Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stratą i traumatycznym doświadczeniem poprzez wykorzystywanie sposobów mających na celu odzyskanie poczucia sprawstwa i wpływu na własne życie.

Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie z objawami załamania nerwowego lub depresji u siebie i osób z najbliższego otoczenia.

Doskonalenie umiejętności organizowania zajęć oraz prawidłowego zarządzania czasem.

Doskonalenie umiejętności w zakresie przygotowania do aktywności fizycznej oraz ochrony i dbałości o zdrowie własne oraz innych.

Rozwijanie zdolności do samorealizacji, samokontroli i panowania nad emocjami.

Rozwijanie zdolności do szukania powiązań między indywidualnym potencjałem a planowaną w przyszłości pracą zawodową.

Kształtowanie świadomości własnych ograniczeń i potrzeby ciągłego rozwoju.

Rozwijanie empatii, wrażliwości na potrzeby innych oraz umiejętności udzielania wsparcia emocjonalnego.

Doskonalenie umiejętności obniżania napięcia spowodowanego stresem.

Wykorzystywanie w praktyce wiedzy z zakresu zagrożeń psychofizycznych w okresie adolescencji: zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia), zagrożenia związane z nadużywaniem ogólnodostępnych leków.

Dążenie do zmiany zachowań zdrowotnych poprzez utrwalanie zachowań sprzyjających zdrowiu lub zmianę zachowań ryzykownych na prozdrowotne.

RELACJE –kształtowanie postaw społecznych Kształtowanie umiejętności wyrażania emocji i ich rozumienia.

Rozwój i zaangażowania w różne formy aktywności ( koła zainteresowań, wolontariat, projekty itp.).

Kształtowanie prospołecznych postaw uczniów i rozwijanie pozytywnego systemu wartości w klasie.

Uświadamianie i poszerzanie wiedzy na temat cenionych wartości.

Kształtowanie umiejętności porozumiewania się i utrzymywania dobrych relacji

z innymi ludźmi, współpracy w grupie.

Rozwijanie kompetencji podejmowania właściwych decyzji w trudnych sytuacjach życiowych.

Doskonalenie umiejętności asertywnego radzenia sobie w relacjach z innymi.

Doskonalenie umiejętności tworzenia relacji opartych na wzajemnym szacunku i zaangażowani obydwu stron.

Podejmowanie działań na rzecz innych potrzebujących w celu poprawy ich sytuacji życiowych (wolontariat).

Kształtowanie poczucia własnej wartości.

Zwiększenie umiejętności budowania podmiotowych relacji z innymi opartych na szacunku, akceptacji i zrozumienia.

Kształtowanie umiejętności właściwej komunikacji werbalnej i niewerbalnej w celu autoprezentacji i prezentacji własnego stanowiska.

Doskonalenie umiejętności zmiany postaw i zachowań poprzez stosowanie oraz przyjmowanie asertywnej krytyki.

Podejmowanie działań na rzecz innych potrzebujących w celu poprawy ich sytuacji życiowych ( wolontariat).

Rozwijanie kompetencji z zakresu rozwiązywania konfliktów z zastosowaniem negocjacji i mediacji.

Doskonalenie umiejętności szukania inspiracji w innych w celu rozwijania własnej kreatywności.

Kształtowanie umiejętności prawidłowego postrzegania stereotypów i uprzedzeń.

Doskonalenie komunikacji niewerbalnej i umiejętności aktywnego słuchania w wzajemnych relacjach.

OBSZAR

ZADANIA

Klasa I

Klasa II

Klasa III technikum

KULTURA-

wartości, normy, wzory zachowań

Wdrażanie do podejmowania

Odpowiedzialności za realizację określonych zadań lub działań z życia szkoły (samorząd uczniowski, SKS, „Powiatowy Klub Ośmiu” itp.)

Rozwijanie umiejętności realizacji własnych celów w oparciu o rzetelną pracę i uczciwość.

Rozwijanie wiedzy na temat innych kultur i globalizacji .

Kształtowanie tożsamości regionalnej w kontekście wartości narodowych.

Rozwijanie świadomości istnienia potrzeby wspólnego działania na rzecz innych osób.

Rozwijanie postaw prospołecznych i obywatelskich w duchu poszanowania wartości uniwersalnych, narodowych, państwowych i lokalnych.

Propagowanie postawy otwartości i tolerancji w stosunku do wszystkich obywateli zjednoczonej Europy z zachowaniem własnej tożsamości narodowej.

Wdrażanie do rozumienia roli mediów we współczesnej cywilizacji.

Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia w kontekście analizy wpływu rówieśników i mediów na zachowanie.

Rozwijanie umiejętności kreatywności oraz zespołowego działania.

Rozwijanie wytrwałości w dążeniu do celów w wyzwalanie potrzeby bycia ambitnym

Dokonywanie analizy postaw wartości, norm społecznych i przekonań oraz innych czynników , które wpływają na zachowanie.

Rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku narodowego.

Rozwijanie postawy dystansu i krytycyzmu wobec informacji przekazywanych przez media.

Wyrabianie umiejętności właściwego zachowania się z uwzględnieniem sytuacji i miejsca.

Dostarczanie wiedzy oraz kształcenie umiejętności niezbędnych w rozwiązywanie

problemów, które wynikają z wielokulturowości.

Poszerzenie umiejętności zaspa-kajania potrzeb psychoemocjonalnych w sposób z przyjętymi normami, regułami i zasadami.

Wspieranie uczniów w przygotowaniu do samodzielności i odpowiedzialności.

OBSZAR

ZADANIA

Klasa I

Klasa II

Klasa III technikum

BEZPIECZEŃSTWO

– profilaktyka

zachowań ryzykownych (problemowych)

Rozwijanie postaw aprobujących abstynencję i unikanie substancji psychoaktywnych w wymiarach emocjonalnych (pozytywny stosunek do abstynencji), poznawczym (posiadanie wiedzy na temat zagrożeń wynikających używaniem nowych substancji psychoaktywnych) i behawioralnym (nieużywanie substancji psychoaktywnych).

Rozpoznawanie zagrożeń cywilizacyjnych (uzależnienia, sekty, subkultury, choroby) i manipulacji polityczno- – gospodarczych (rasizm, nietolerancja, terroryzm, rozpad więzi rodzinnych, brak ideałów, nachalna reklama itp.

Dostrzeganie wyzwań z zagrożeń związanych z pełnieniem nowych ról społecznych.

Kształtowanie postaw zapobiegających wczesnym inicjacjom seksualnym i związanych z nimi problemami.

Utrwalenie informacji o bezpiecznych zachowaniach podczas korzystania z portali społecznościowych oraz metodach przeciwdziałania cyberprzemocy.

Rozwijanie aktywnej postawy w obliczu trudnych życiowych problemów.

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania zagrożeń cywilizacyjnych (uzależnienia, sekty, subkultury, choroby) i manipulacji polityczno- gospodarczych (rasizm, nietolerancja, terroryzm, rozpad więzi rodzinnych, brak ideałów, nachalna reklama itp.

Rozwijanie umiejętności psychospołecznych,

takich jak radzenie

sobie ze stresem, poszukiwanie

pomocy, rozwiązywanie konfliktów

i przewidywanie konsekwencji

własnych działań.

Zastosowanie w praktyce umiejętności

bezpiecznego korzystania

z zasobów Internetu i mediów

społecznościowych.

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania zagrożeń cywilizacyjnych (uzależnienia, sekty, subkultury, choroby) i manipulacji polityczno- gospodarczych (rasizm, nietolerancja, terroryzm, rozpad więzi rodzinnych, brak ideałów, nachalna reklama itp.

Doskonalenie umiejętności dostrzegania

konsekwencji zachowań

wobec innych.

Stosowanie w praktyce sposobów

rekompensowania wyrządzonych

krzywd.

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania zagrożeń cywilizacyjnych (uzależnienia, sekty, subkultury, choroby) i manipulacji polityczno- – gospodarczych (rasizm, nietolerancja, terroryzm, rozpad więzi rodzinnych, brak ideałów, nachalna reklama itp.

Rozwijanie umiejętności dokonywania zmian w myśleniu, postrzeganiu i rozumieniu świata.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 
 • Program Wychowawczo-Profilaktyczny przygotowuje i uchwala Rada Pedagogiczna po konsultacji z Radą Rodziców
  i Samorządem Uczniowskim.
 • Realizacja zadań przeciwdziałania agresji i cyberprzemocy odbędzie się na terenie szkoły.

 • W trakcie realizacji programu zbieranie i analizowanie informacji o jego przebiegu.

 • Realizator programu dopuszcza jego bieżącą modyfikację.

 • Po zakończeniu każdego roku szkolnego następuje weryfikacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.
 • Wszelkich zmian w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym na bieżący rok szkolny, dokonuje z początkiem każdego roku szkolnego Rada Pedagogiczna.
 • Program Wychowawczo-Profilaktyczny wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.
 1. ZAŁĄCZNIKI:
 • Zadania wychowawcze realizowane na zajęciach przedmiotowych na każdym etapie edukacyjnym zawarte w programach wychowawczych poszczególnych przedmiotów(art. 4 pkt 24 Ustawy Prawo Oświatowe): opracowane przez zespoły przedmiotowe,
 • Wykaz stałych imprez i uroczystości,
 • Szczegółowe plany wychowawcze poszczególnych klas.

Autor opracowania:

mgr Marzanna Zawadzka- Ciępka